Szkoła Podstawowa w Hejdyku

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności serwisu sphejdyk.bip.hi.pl

Szkoła Podstawowa w Hejdyku  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej sphejdyk.bip.hi.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego sphejdyk.bip.hi.pl
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych  i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia 24.08.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Aneta Rudnik-Faryn, adres poczty elektronicznej anetafaryn-rudnik@sphejdyk.pl

Tą samą drogą można składać wnioski do szkoły o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 87 4256155.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa w Hejdyku, Hejdyk 8 12-220 Ruciane-Nida

Budynek  szkoły mieści się przy jezdni. Przed budynkiem znajduje się podjazd dla autobusu szkolnego. Wokół szkoły brak utwardzonej nawierzchni z miejscami parkingowymi, brak  miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia od ulicy prowadzą schody, dla osób na wózkach utrudniony jest dostęp do samej szkoły i do kilku pomieszczeń. W budynku nie ma windy.

Od strony boiska znajduje się drugie wejście do budynku z rampą dla osób niepełnosprawnych ( droga do podjazdu - murawa).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma pętli indukcyjnych.  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. migowego.                                                            

 Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą liczyć na pomoc pracownika Szkoły.

Zaktualizowano 31.03.2022r. 

 

 

Data powstania: czwartek, 27 sie 2020 13:12
Data opublikowania: poniedziałek, 15 mar 2021 13:15
Data edycji: wtorek, 25 maj 2021 08:51
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 485 razy
Ilość edycji: 4