Szkoła Podstawowa w Hejdyku

Biuletyn Informacji Publicznej


Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych w SP Hejdyk

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Hejdyku (adres: Hejdyk 8, 12-220 Ruciane-Nida, adres e-mail: sphejdyk@interia.pl, numer telefonu: 874256155).
  1. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  z Inspektorem Ochrony Danych Panem Waldemarem Hypś pod adresem  e-mail: inspektor@cbi24.pl.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-      dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

-     wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych.

Data powstania: poniedziałek, 18 cze 2018 15:49
Data opublikowania: poniedziałek, 18 cze 2018 15:54
Data edycji: wtorek, 8 cze 2021 08:52
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1746 razy
Ilość edycji: 1

Zarządzenie w sprawie zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym

 

ZARZĄDZENIE NR 6 /2020

DYREKTORA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W HEJDYKU

z dnia 5 maja 2020 r. 

w sprawie zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej

w Hejdyku

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 69 ze zm.) oraz po uzyskaniu zgody Burmistrza Pisza zarządzam, co następuje:

§1

Zawieszam zajęcia w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Hejdyku na czas od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. w związku z pandemią COVID - 19 w Polsce.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 maja 2020 r.

 

                                                                                                       Grażyna Bałdyga,

                                                                        dyrektor Szkoły Podstawowej w Hejdyku

 

Data powstania: wtorek, 5 maj 2020 15:36
Data opublikowania: środa, 6 maj 2020 12:11
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1204 razy

WYKAZ PODMIOTÓW UDZIELAJĄCYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE LECZENIA STOMATOLOGICZNEGO

 

Wykaz podmiotów wykonujących działalność leczniczą na terenie Gminy Pisz, udzielajacych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i mlodzieży, finansowanych ze środków publicznych:

1. Ewa Barbara Rachubińska, ul. Sienkiewicza 4, 12-200 Pisz , tel. 87/425 12 06

2. Gabinet Stomatologiczny Ewa i Piotr Karwowscy s.c. ul. Dowrcowa 13, 12-200 Pisz, tel. 87/ 423 36 20

3. Mazury - Dent Gąsiewski s.j., ul. Wojska Polskiego 12B, 12-200 Pisz,  tel. 694  094 750

4. Somatologia Beata Nieścierowicz, Katarzyna Półbrat s.c. ul. Mickiewicza 10A/1 12-200 Pisz,

tel. 534 999 504

Data powstania: wtorek, 1 paź 2019 11:40
Data opublikowania: środa, 9 paź 2019 11:13
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1485 razy

Informacja dotycząca sprawozdania finansowego za rok 2018

Na podstawie § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.) Szkoła Podstawowa w Hejdyku informuje, że sprawozdania finansowe za 2018 rok naszej jednostki umieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu w zakładce Aktualności.

Data powstania: czwartek, 9 maj 2019 14:24
Data opublikowania: czwartek, 9 maj 2019 14:45
Data edycji: czwartek, 9 maj 2019 14:58
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1587 razy
Ilość edycji: 1

Realizacja projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz”

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Nasza szkoła realizuje projekt

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz”

 

współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic  w jakości usług edukacyjnych)

 

 

Uczestnikami Projektu są uczniowie ze zdiagnozowanymi trudnościami

W ramach projektu szkoła prowadzi następujące rodzaje zajęć:

1. Zajęcia dla dzieci z trudnościami  czytaniu i pisaniu

Prowadzący: Beata Wysocka

Przewidziano na ich prowadzenie 30 godzin lekcyjnych.

Program ukierunkowany jest na potrzeby dzieci mających trudności z opanowaniem umiejętności czytania i pisania. Jego celem jest niwelowanie trudności i niepowodzeń szkolnych poprzez usprawnienie percepcji słuchowej, wzrokowej, ćwiczenia koordynacji wzrokowo- ruchowej i sprawności manualnej, doskonalenie techniki czytania, utrwalenie zasad pisowni.

2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Prowadzący: Ewa Stachelek

Przewidziano na ich prowadzenie 30 godzin lekcyjnych.

Na zajęciach dzieci będą usprawniały się w zakresie:

- rozpoznawania i konstruowania figur geometrycznych,
- orientacji przestrzennej,
- klasyfikowania obiektów,
- różnych sposobów przeliczania elementów i określania liczebności zbiorów,
- kształtowania pojęcia liczby naturalnej,
- obliczania sum i różnic w dostępnym uczniom zakresie,
- zapisywania czynności rachunkowych w formie działań matematycznych,

- logicznego myślenia

3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

Przewidziano na ich prowadzenie 30 godzin zegarowych.

Prowadzący: Renata Kowalczyk

Celami zajęć terapii logopedycznej są:

-        usprawnianie narządów mowy (pionizacja języka, mięśnia okrężnego warg),

-        rozwój mowy w dwóch płaszczyznach: nadawania informacji oraz odbioru informacji,

-        prawidłowe kształtowanie pojęć,

-        nauka wyrazistości artykulacji,

-        poprawa rozumienia wypowiedzi,

-    kształtowanie umiejętności odbioru informacji dla usprawniania procesu porozumienia się,

- rozwijanie słuchu przez rozpoznawanie, różnicowanie głosów zwierząt, różnicowanie rytmu,

-   ukształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych,

-    wyrównywanie dysharmonii rozwojowych przez stymulowanie rozwoju psychoruchowego dziecka,

-        rozwijanie sprawności manualnej i motorycznej,

-        rozwijanie procesów myślenia, np.: wykrywanie różnic i podobieństw, analiza i synteza, klasyfikowanie, uogólnianie, kształtowanie pojęć.

Pomoce dydaktyczne

Nauczyciele realizujący projekt korzystają z bogatego zestawu pomocy do każdego rodzaju zajęć. Zostały one zakupione w ramach projektu. Pomoce cechuje wysoka jakość wykonania, i estetyka. Nauczyciele doceniają ich wartość merytoryczną. Dzieci bardzo chętnie sięgają po nie. Pomoce umożliwiają zorganizowanie zajęć indywidualnych jak i pracy grupowej i, co najważniejsze,  pomagają w korygowaniu dysfunkcji i przezwyciężaniu trudności.

Harmonogram zajęć w ramach projektu

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej

Imię                   i nazwisko

nauczyciela

PN

WT

ŚR

CZW

PT

SO

Ewa Stachelek

 

Zajęcia dla dzieci  z trudnościami             w zdobywaniu umiejętności matematycznych

12.15-13.00

 

 

 

 

Beata Wysocka

 

 

Zajęcia dla dzieci z trudnościami  czytaniu i pisaniu

12.15-13.00

 

 

 

Renata Kowalczyk

 

 

 

 

 

zajęcia logoped. dla dzieci z zaburzeniami mowy

8.30-12.30

Data powstania: wtorek, 15 maj 2012 12:40
Data opublikowania: wtorek, 15 maj 2012 12:59
Data edycji: wtorek, 15 maj 2012 13:00
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3813 razy
Ilość edycji: 6