Szkoła Podstawowa w Hejdyku

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

Pełnienie funkcji "Inżyniera kontraktu"

Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu w ramach realizacji zadania pn. „Termomodernizacja szkół podstawowych w Hejdyku i Kotle Dużym” (zwanego dalej „Projekt”) realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działania 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych,

 Główne obowiązki Wykonawcy:

1) przygotowanie, organizacja, nadzór i koordynacja całego procesu inwestycyjnego zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr efrr/31334 oraz umową o dofinansowanie nr RPWM.04.03.01-28-0056/20-00 z dnia 30.03.2022 r. oraz aneksem nr RPWM.04.03.01-28-0056/20-01 z dnia 30.03.2022 r.;

2) przygotowanie dokumentacji do postępowań o udzielenie zamówień i nadzór nad przeprowadzonymi przez Zamawiającego postępowaniami w celu wyboru wykonawcy poszczególnych zadań realizowanych w ramach Projektu, tj. robót budowlanych, nadzoru w projekcie, promocji projektu na rzecz Zamawiającego;

3) nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie prawidłowości i terminowości realizacji Projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, w tym współpraca z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego;

4) pełnienie nadzoru i kontroli nad realizacja zadania na poszczególnych etapach realizacji;

5) sprawowanie kontroli prawidłowości stosowania procedur unijnych oraz dopełnienie w tym zakresie wszelkich formalności (np. związanych ze stosowaniem Pzp lub zasady konkurencyjności);

6) bieżąca kontrola rozliczeń i zaawansowania finansowego, rekomendowanie Zamawiającemu do zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawców poszczególnych zadań dla Projektu;

7) przygotowanie niezbędnych dokumentów w celu dokonania rozliczeń rzeczowo-finansowych realizacji Projektu oraz sprawozdawczości, w zakresie wymaganym przez instytucje finansujące oraz rozliczenia końcowego zadania;

8) sporządzenie sprawozdań miesięcznych w terminie 10 dni po zakończeniu miesiąca oraz sprawozdania końcowego po zakończeniu realizacji Projektu, dotyczących zakresu rzeczowego i finansowanego wykonanych robót i realizacji zadania, w tym sprawozdań związanych z umową o dofinansowanie zadania;

9) doradztwo Zamawiającemu w przypadku wystąpienia utrudnień lub sporów w trakcie realizacji zadania;

10) opiniowanie roszczeń w sporach pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami, o których mowa w pkt 2., w zakresie doradczym (przygotowanie opinii);

11) zarządzanie Projektem w imieniu Zamawiającego do czasu zakończenia realizacji i przekazania inwestycji do użytkowania;

12) aktywne uczestnictwo z ramienia Zamawiającego w przeprowadzanych kontrolach organów zewnętrznych, w tym instytucji dofinansowującej, w czasie całego okresu pełnienia swoich obowiązków umownych w przypadku takiej konieczności;

13) Dla potrzeb kontroli jw. Inżynier Kontraktu na wniosek Zamawiającego jest zobowiązany zweryfikować dane źródłowe i sprawdzić kompletność dokumentów (będących w jego posiadaniu lub które były wytworzone w procesie realizacji Projektu) żądane przez organy kontrolne, oraz wszelkie wyjaśnienia i odpowiedzi na zapytania w zakresie kontroli w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

14) Inżynier Kontraktu dokona rozliczenia budowy tj. sporządzi dokumenty wymagane do przekazania na majątek trwały środków trwałych, wytworzonych/ulepszonych w trakcie realizacji inwestycji.

15) monitorowanie wskaźników rezultatu w ramach projektu;

16) nadzór nad budżetem Projektu i wskaźnikami oraz monitorowanie ewentualnych odchyleń;

17) przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej projektu, zgodnie z wytycznymi projektu;

18) W terminie do 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy Inżynier Kontraktu przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia Plan Zarządzania Zadaniem Inwestycyjnym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do powyższego opracowania oraz do żądania jego aktualizacji w toku realizacji zadania. 

Data powstania: czwartek, 28 kwi 2022 13:25
Data opublikowania: czwartek, 28 kwi 2022 13:41
Data edycji: poniedziałek, 2 maj 2022 09:12
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 100 razy
Ilość edycji: 1