Szkoła Podstawowa w Hejdyku

Biuletyn Informacji Publicznej

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz”

 

Projekt

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów  klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz”

 

współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic  w jakości usług edukacyjnych)

 

 

Od  listopada 2011 r. ruszają w naszej szkole zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu  „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz”  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zajęcia w ramach Projektu realizowane będą do 21 czerwca 2011 r. , a oto ich pełna oferta:

 

Ø      Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu - 1 grupa, łącznie 60 h w okresie od listopada 2011 r. do 21 czerwca 2013 r.

Ø      Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych -                   1 grupa, łącznie 60 h w okresie od listopada 2011 r. do 21 czerwca 2013 r.

Ø      Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 1 grupa, łącznie 60 h w okresie listopada 2011 r. do 21 czerwca 2013 r.

 

Rekrutacja dzieci do Projektu została przeprowadzona na podstawie diagnoz dokonanych przez zespół nauczycieli odpowiedzialnych za wdrożenie i realizację działań ukierunkowanych na indywidualizację procesu nauczania w klasach I-III. Ponadto, zespoły opierały się na orzeczeniach i opiniach poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

ProjektIndywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz” realizowana jest przez wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy Pisz.

Za główny cel projektu przyjęto wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III 8 szkół podstawowych funkcjonujących w gminie Pisz,  dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb  edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych poprzez organizację zajęć dodatkowych i doposażenie bazy dydaktycznej.

Cele szczegółowe projektu:

Ø      Zminimalizowanie u 74 uczniów z 8 szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Pisz dysfunkcji w czytaniu i pisaniu oraz zaburzenia komunikacji w okresie roku szkolnego 2011/2012 i 2012/2013;

Ø      Zminimalizowanie u 51 uczniów z 6 szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Pisz trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych w okresie roku szkolnego 2011/2012 i 2012/2013;

Ø      Zminimalizowanie u 38 uczniów z 7 szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Pisz zaburzeń mowy w okresie roku szkolnego 2011/2012 i 2012/2013;

Ø      Zminimalizowanie i powstrzymanie rozwoju u 24 uczniów z 3 szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Pisz wad postawy ciała w okresie roku szkolnego 2011/2012 i 2012/2013;

Ø      Rozwój umiejętności i uzdolnień u 44 dzieci z 3 szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Pisz w okresie roku szkolnego 2011/2012 i 2012/2013.

Osobą odpowiedzialną za prawidłowość realizacji projektu w szkole  jest dyrektor.

Biuro Projektu  „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz”

(nadzór i realizacja):

Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu

ul. Dworcowa 2, 12-200 Pisz

Tel/fax.: (87) 423 29 94, fax: (87),

Data powstania: środa, 23 lis 2011 14:56
Data opublikowania: środa, 23 lis 2011 15:01
Data edycji: środa, 23 lis 2011 15:04
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1324 razy
Ilość edycji: 3