Szkoła Podstawowa w Hejdyku

Biuletyn Informacji Publicznej

Realizacja projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz”

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Nasza szkoła realizuje projekt

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz”

 

współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

(Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic  w jakości usług edukacyjnych)

 

 

Uczestnikami Projektu są uczniowie ze zdiagnozowanymi trudnościami

W ramach projektu szkoła prowadzi następujące rodzaje zajęć:

1. Zajęcia dla dzieci z trudnościami  czytaniu i pisaniu

Prowadzący: Beata Wysocka

Przewidziano na ich prowadzenie 30 godzin lekcyjnych.

Program ukierunkowany jest na potrzeby dzieci mających trudności z opanowaniem umiejętności czytania i pisania. Jego celem jest niwelowanie trudności i niepowodzeń szkolnych poprzez usprawnienie percepcji słuchowej, wzrokowej, ćwiczenia koordynacji wzrokowo- ruchowej i sprawności manualnej, doskonalenie techniki czytania, utrwalenie zasad pisowni.

2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Prowadzący: Ewa Stachelek

Przewidziano na ich prowadzenie 30 godzin lekcyjnych.

Na zajęciach dzieci będą usprawniały się w zakresie:

- rozpoznawania i konstruowania figur geometrycznych,
- orientacji przestrzennej,
- klasyfikowania obiektów,
- różnych sposobów przeliczania elementów i określania liczebności zbiorów,
- kształtowania pojęcia liczby naturalnej,
- obliczania sum i różnic w dostępnym uczniom zakresie,
- zapisywania czynności rachunkowych w formie działań matematycznych,

- logicznego myślenia

3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

Przewidziano na ich prowadzenie 30 godzin zegarowych.

Prowadzący: Renata Kowalczyk

Celami zajęć terapii logopedycznej są:

-        usprawnianie narządów mowy (pionizacja języka, mięśnia okrężnego warg),

-        rozwój mowy w dwóch płaszczyznach: nadawania informacji oraz odbioru informacji,

-        prawidłowe kształtowanie pojęć,

-        nauka wyrazistości artykulacji,

-        poprawa rozumienia wypowiedzi,

-    kształtowanie umiejętności odbioru informacji dla usprawniania procesu porozumienia się,

- rozwijanie słuchu przez rozpoznawanie, różnicowanie głosów zwierząt, różnicowanie rytmu,

-   ukształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych,

-    wyrównywanie dysharmonii rozwojowych przez stymulowanie rozwoju psychoruchowego dziecka,

-        rozwijanie sprawności manualnej i motorycznej,

-        rozwijanie procesów myślenia, np.: wykrywanie różnic i podobieństw, analiza i synteza, klasyfikowanie, uogólnianie, kształtowanie pojęć.

Pomoce dydaktyczne

Nauczyciele realizujący projekt korzystają z bogatego zestawu pomocy do każdego rodzaju zajęć. Zostały one zakupione w ramach projektu. Pomoce cechuje wysoka jakość wykonania, i estetyka. Nauczyciele doceniają ich wartość merytoryczną. Dzieci bardzo chętnie sięgają po nie. Pomoce umożliwiają zorganizowanie zajęć indywidualnych jak i pracy grupowej i, co najważniejsze,  pomagają w korygowaniu dysfunkcji i przezwyciężaniu trudności.

Harmonogram zajęć w ramach projektu

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej

Imię                   i nazwisko

nauczyciela

PN

WT

ŚR

CZW

PT

SO

Ewa Stachelek

 

Zajęcia dla dzieci  z trudnościami             w zdobywaniu umiejętności matematycznych

12.15-13.00

 

 

 

 

Beata Wysocka

 

 

Zajęcia dla dzieci z trudnościami  czytaniu i pisaniu

12.15-13.00

 

 

 

Renata Kowalczyk

 

 

 

 

 

zajęcia logoped. dla dzieci z zaburzeniami mowy

8.30-12.30

Data powstania: wtorek, 15 maj 2012 12:40
Data opublikowania: wtorek, 15 maj 2012 12:59
Data edycji: wtorek, 15 maj 2012 13:00
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3812 razy
Ilość edycji: 6